Blog

Welcome To All Of Our Newly CFSC Certified Coaches in China in May, 2023!

June 15, 2023

1 Cao Weize 曹伟泽
2 Chen Haiyun 陈海云
3 Du Shuyuan 杜书源
4 Han Jiale 韩佳乐
5 Hu Jingjun 胡婧君
6 Hu Rui 胡锐
7 Li Houwei 李厚玮
8 Li Jiahao 李家昊
9 Li Ming 李明
10 Li Mingyu 李明雨
11 Li Zhenyu 李震宇
12 Liang Wenjie 梁文杰
13 Qu Boyang 屈伯阳
14 Tian Xin 田欣
15 Wang Yucheng 王禹程
16 Wei Yingxin 韦莹馨
17 Wenyi Ma 马文义
18 Xu Zhimin 徐志敏
19 Yang Xing 杨兴
20 Yu Xingbang 于兴邦
21 Yuan ZhengHua 袁正华
22 Zhang Liang 张亮
23 Zhao Guohao 赵国豪
24 Zheng Sihan 郑偲涵
25 Zhou Jing 周静
26. Wang Daolin 王道林

Join the CFSC Mailing List

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.