Blog

Welcome To All Our New CFSC Coaches In China!

March 7, 2024
CFSC L1
Name on Certificate Chinese Name
Cao Wenlong 曹文龙
Chen Jinghai 陈金海
Chen Jize 陈济泽
Chen Le 陈乐
Cheng Qiandong 程谦冬
Cui Lili 崔黎黎
Dai Weiyi 戴炜怡
Deng Siao 邓思傲
Fan Shihang 樊诗航
Huang Yaoxing 黄耀星
Li Peng 李朋
Liu Hongtao 刘洪涛
Liu Jianan 刘佳楠
Shen Tianchi 沈天驰
Wang Lu 王璐
Wang Zheng 王征
Wei Long 魏龙
Weng Zhenying 翁振鹰
Wu Hao 武浩
XU XINGRUI 许兴睿
Zhao Zhao 赵照
Zhou Kun 周坤
CFSC L2
Name on Certificate Chinese Name
He Jiaqin 何嘉钦
Chen Jinhai 陈金海
Cui Lili 崔黎黎
Li Ming 李明
Liu Jianan 刘佳楠
Song Daiwu 宋代武
Wang Yandong 王艳东
Wang Yi 王伊
Xie Wenhao 谢文昊
Zhao Boyan 赵伯研
Zhao Guohao 赵国豪
Zhao Jiang 赵疆
Zhao Xinrui 赵昕锐
Zheng Kenan 郑可楠
Zhou Xu 周旭

Join the CFSC Mailing List

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.